Šaka predstavlja poseban deo tela koji ima ogromnu funkciju. Svaki funkcionalan nedostatak remeti svakodnevicu i brojne zadatke koje obavljamo upravo našim šakama.

Znaci starenja se takodje prepoznaju na njima te postoje procedure kojima se ovi znaci mogu efikasno ublažiti.

Hirurgija šake

Sindrom karpalnog tunela

Cilj
Dekompresija središnjeg nerva (lat. nervus medianus) u regiji ručnog zgloba čime se otklanjaju simptomi u vidu bola, trnjenja prstiju i slabosti mišićne snage.

Operativna tehnika
Rezom kože u regiji ručnog zgloba (sa dlanske strane) pristupa  se takozvanom transferzalnom ligamentu ručja, koji čini krov uskog karpalnog tunela kroz koji prolazi središnji živac zajedno sa 9 tetiva. Pomenuti ligament se preseca i tim činom se vrši dekompresija živca i otklanjanje tegoba.

Trajanje procedure i anestezija
Procedura traje između 30 i 45 minuta. Izvodi se u regionalnoj blok anesteziji (odsustvo bola u čitavom gornjem ekstremitetu).

Oporavak
Savetuje se i poželjno je da se pacijent vrati uobičajenim aktivnostima u najkraćem vremenskom roku. Previjanje se obavlja na drugi ili treći dan. Konci se uklanjaju nakon dve nedelje.

Retke komplikacije
Perzistiranje preoperativnih tegoba - potrebno je da prođe određeno vreme kako bi došlo do oporavka živca.

Higrom (ganglion, mukozna ili sinovijalna cista)

Cilj
Uklanjanje benigne promene sa okluzijom mesta ishodišta – rezultat je estetska korekcija kao i otklanjanje simptoma u vidu bola (ukoliko je navedena tegoba prisutna kod pacijenta)

Operativna tehnika
Rezom kože iznad same promene, pristupa se istoj – čini se njeno odstranjivanje, a potom (kao što je već navedeno), vrši se zatvaranje mesta ishodišta u cilju drastičnog smanjenja mogućnosti da se higrom pojavi ponovo na istom mestu.

Trajanje procedure i anestezija
U zavisnosti od lokalizacije (sa strane nadlanice ili dlana, odnosno u regiji prstiju) procedura se obavlja u uslovima lokalne odnosno regionalne blok anestezije. Operacija traje između 20 i 45 minuta.

Oporavak
Pacijent se ubrzo nakon procedure vraća uobičajenim aktivnostima. Previjanje se obavlja na drugi ili treći dan. Konci se uklanjaju za dve nedelje.

Retke komplikacije
Zbog prirode i ishodišta promene, mogući su recidivi – ponovno javljanje promene na istom mestu.

“Trigger finger”, škljocajući prst

Cilj
Otklanjanje tegoba u vidu nemogućnosti opružanja prsta, bola i vraćanje normalne funkcije prsta.

Operativna tehnika
Rezom kože dužine oko 15mm, u regiji baze zahvaćenog prsta sa dlanske strane, pristupa se krovu manjeg kanala kroz koji prolaze tetive pregibača prsta – potom se vrši njegovo presecanje što omogućava normalno klizanje tetiva, a samim tim se otklanjaju navedene tegobe.

Trajanje procedure i anestezije
Procedura traje između 10 i 20min. i obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Oporavak
Postoperativno pacijent sme da koristi šaku i pokreće prste, a nakon previjanja i uklanjanja konaca, može se vratiti uobičajenim aktivnostima.

Retke komplikacije
Prolazni bol u operisanoj regiji pri pokretima

Dupuytren-ova kontraktura

Cilj
Uklanjanje fibrozno izmenjenog tkiva koje prouzrokuje kontrakture prstiju (nemogućnost opružanja prstiju - najčešće domalog i malog prsta).

Operativna tehnika
Rezom kože u regiji dlana i baze prsta ukoliko je neophodno, pažljivom preparacijom, uklanja se izmenjeno vezivno tkivo – čime se omogućava nomalno opružanje odnosno pokretanje zahvaćenog prsta/prstiju.

Trajanje procedure i anestezije
Operacija traje od 45 do 90min i obavlja se u uslovima regionalne blokade nerava zahvaćene ruke

Oporavak
Pacijentima se savetuje da pokreću prste operisane šake odmah nakon operacije, a nakon previjanja i zarastanja rane operativnog reza, pacijent sme da se normalno služi šakom

Retke komplikacija
Odloženo zarastanje rane, nepotpuna korekcija kontrakture prsta (komplikacija koja se javlja ukoliko bolest traje duži vremenski period).

Kompresije n.ulnarisa u kanalu ručja (Guyon-ov kanal) i u kanalu u regiji lakta

Cilj
Oslobađanje ulnarnog nerva od struktura koje dovode do njegove kompresije, a samim tim se uklanjanjaju odnosno oblažavaju tegobe u vidu trnjenja, bola i slabosti mišića

Operativna tehnika
Rezom kože sa unutrašnje strane ručnog zgloba odnosno unutrašnje strane lakta, pristupa se mekim tkivima i čini se presecanje struktura koje pritiskaju navedeni nerv (u slučaju kompresije u regiji ručnog zgloba) ili se nerv premešta u adekvatnije ležište (u slučaju kompresije u kanalu u regiji zgloba lakta).

Trajanje procedure i anestezije
Intervencija traje između 45 i 60min i obavlja se u uslovima regionane blokade nerava zahvaćene ruke

Oporavak
Nakon operacije dolazi do postepenog boljitka. Previjanje rane operativnog reza se preporučuje na drugi dan. Konci se uklanjaju za 14 dana – nakon čega je nekada potrebno da pacijent oporavak poboljša tretmanima fizikalne medicine.

Retke komplikacije
Prolazni bol, nepotpuna dekompresija nerva i perzistiranje simptoma.

Enhondrom (benigni tumor kostiju)

Cilj
Uklanjanje tumora unutar kostiju šake (porekla ćelija hrskavice) i patohistološka potvrda

Operativna tehnika
Manjim rezom pristupa se zahvaćenoj kosti, vrši se njena perforacija i manjim instrumentom se prazni sadržaj promene (materijal se šalje na histopatološku verifikaciju) potom se defekt popunava veštačkom kosti čime se popunjava defekt i ojačava sama kost.

Trajanje procedure i anestezija
Operacija traje između 30 i 45min, izvodi se u lokalnoj anesteziji ili regionalnoj blokadi nerava zahvaćenog ekstremiteta

Oporavak
U zavisnosti od veličine enhondroma moguće je nošenje protektivne gips longete koja omogućava sigurnije zarastanje kosti. Nakon otprilike mesec dana pacijent počinje postepeno da koristi šaku na uobičajeni način

Retke komplikacije
prelom zahvaćene kosti, zaostatak dela promene, otok i bol.

Artroza prvog karpometakarpalnog zgloba (Rizartroza)

Cilj
Rekonstruktivno lečenje bolnog i nefukcionalnog zgloba palca, otklanjanje simptoma i poboljšanje funkcije prsta kao i cele šake.

Operativna tehnika
Zglobu se pristupa rezom kože u regiji ručnog zgloba. Uklanja se izmenjena i oštećena hrskavica zajedno sa kosti, rekonstruiše se ligamentarni aparat što doprinosti stabilnosti prsta pri pokretima.

Trajanje procedure i anestezija
Intervencija traje između sat i po i dva sata, obavlja se u uslovima regionalne anestezije zahvaćenog ekstremiteta.

Oporavak
Preporučuje se previjanje na drugi dan, konci se uklanjaju za 14 dana. Osteofiksacioni materijal se uklanja u šestoj nedelji od operacije (zglob se u toku operacije stabilizuje takozvanim Kirschner iglama od nerđajućeg čelika – time se omogućava nesmetano zarastanje dubokih tkiva). Oporavak traje nekoliko meseci  - u tom periodu se lečenju pridodaju tretmani fizikalne medicine radi poboljšanja funkcije šake.

Retke komplikacije
Perzistirajući bol, smanjenje amplitude pokreta, slabost mišićne snage – simptomi koji se povlače vremenom i uz pomoć fizikalne medicine.

De Quervain-ov tenosinovitis

Cilj
Operativno lečenje koje jedino dovodi do trajnog otklanjanja tegoba u vidu perzistirajućeg bola koji se pojačava sa pokretima palca, odnosno posledična nemogućnost korišćenja navedenog prsta

Operativna tehnika
Rezom kože u regiji ručnog zgloba i završnog dela podlaktice identifikuje se uski tetivni kanal čiji se krov preseca – što omogućava normalno klizanje tetiva koje omogućavaju pokrete palca.

Trajanje procedure i anestezija
Operacija traje između 20 i 30 minuta, obavlja se najčešće u lokalnoj anesteziji.

Oporavak
Pokreti palca se favorizuju ukoliko pacijent ne oseća intenzivan bol. Rana od operativnog reza se previjanje na drugi dan, konci se uklanjaju 14 dana nakon intervencije. Ukoliko su simptomi bili dugotrajni, pacijent se šalje na fizikalnu medicinu radi poboljšanja obima pokreta i jačanja muskulature.

Retke komplikacije
Bolnost pri pokretima palca koji prolaze tokom oporavka.

“Mallet finger” deformitet prsta

CIlj
Rekonstrukcija pripoja tetive opružača prsta  - povredom ove strukture dolazi do navedenog deformiteta u vidu nemogućnosti opružanja prsta u distalnom interfalangealnom zglobu – čekićasti prst.

Operativna tehnika
Tehniku čine dva koraka – prvim se iseca ožiljno tkivo tetive u predelu nadlanične strane pomenutog zgloba, nakon čega se ušivaju zdravi krajevi tetive. Drugim aktom se zglob fiksira sa jednom “Kirschner” iglom čime se omogućava nesmetano zarastanje tetive opružača i bolji rezultat.

Trajanje procedure i anestezije
Intervencija traje oko 30 min. i izvodi se u uslovima blokade nerava povređenog prsta.

Oporavak
Čelična igla vrši funkciju fiksacije zgloba u trajanju od 6 nedelja (optimalni period zarastanja tetive) – potom se ista uklanja i pacijent se šalje na fizikalnu terapiju.

Retke komplikacije
Nekompletno zarastanje tetive sa manjim zaostatkom opružanja prsta u distalnom interfalangealnom zglobu.

Urođene malformacije šake

Cilj
Korekcija kongenitalnih deformiteta – polidaktilija (prekobrojni prst/prsti), sindaktilija (urođeno neodvajanje prstiju koji čine jednu celinu), brahidaktilija (smanjena dužina prstiju), kamptodaktilija (savijenost, kontraktura prsta), klinodaktilija (savijanje najčešće distalne falange malog prsta), makrodaktilija (uvećanost jednog ili više prstiju).

Operativna tehnika
Intervencije su različite u odnosu na malformaciju – razdvajanje prstiju, redukcija uvećanog prsta, ispravljanje kontraktura, uklanjanje prekobrojnih prstiju...

Trajanje procedure i anestezije
Obično se izvodi u opštoj anesteziji ili u uslovima regionalne blokade nerava gornjeg ekstremiteta (u zavisnosti od starosti pacijenta). Operacija traje između jednog i tri sata (u zavisnosti o kom deformitetu se radi).

Oporavak
Previjanje, uklanjanje konaca i saveti za vežbe uz tretmane fizikalne medicine.

Retke komplikacije
Nepotpuna korekcija deformiteta kod dugotrajne savijenosti malih zglobova šake – korekcija fizikalnim procedurama

Koštana hirurgija

Cilj
Operativno lečenje preloma (svežih ili starih), korekcija loše sraslih ili nesraslih preloma.

Operativna tehnika
Vrši se repozicija koštanih fragmenata i njihova fiksacija sa tankim čeličnim “Kirschner-ovim” iglama – čime se kost vraća u stanje pre povrede odnosno u normalni anatomski izgled. Kod nesraslih preloma (npr. skafoidne kosti) vrši se i osteoplastika sa veštačkom kosti ili dela zdrave kosti pacijenta uspomoć koje se povećava potencijal zarastanja.

Trajanje procedure i anestezije
Koristi se regionalna blok anestezija ili blokada nerava povređenog prsta (lokalna anestezija). Intervencija u zavisnosti od kompleksnosti preloma traje od 30 minuta do sat i po vremena.

Oporavak
U slučaju da se koriste pomenute “Kirschner” igle, iste ostaju u kosti oko 6 nedelja – potom se uklanjaju. Rana nakon operacije se previja na drugi dan, konci se uklanjanju za 14 dana. Potom se pacijent šalje na procedure fizikalne medicine da bi se omogućilo bolje zarastanje kostiju kao i radi povećanja obima pokreta.

Retke komplikacije
U slučaju preloma mogu se javiti već pomenute i veoma retke komplikacije – loše srastanje ili nesrastanje kosti, kao i infekcije.

KAKO BISMO VAM PRUŽILI NAJBOLJU MOGUĆU USLUGU, KORISTIMO KOLAČIĆE. VIŠE O KOLAČIĆIMA MOŽETE PROČITATI OVDE
NASTAVKOM PREGLEDA OVE STRANICE, SLAŽETE SE SA KORIŠĆENJEM KOLAČIĆA. ZA NASTAVAK PREGLEDA STRANICE, KLIKNITE NA DUGME “OK”